Услуги

Предварителни проучвания за внедряване на системи Medister

Стерамед ООД

Стерамед ООД извършва пред-
варителни проучвания относно:  • параметри на необходимото оборудване;
  • вид, състав и количество на отпадъците по места на възникване;
  • рисковите групи и оценка на съществуващата обстановка;
  • финансово-икономически параметри;
  • прогнозна рентабилност и ефективност;
  • цели, резултати и ползи при реализацията на проекта.

На база на събраните данни се препоръчва конкретно решение, включително и план за организация на работата по доставка, монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала.

Тези стъпки целят да подпомогнат клиента при вземане на адекватно решение, с цел ефективно използване на финансовите ресурси и постигане на висока ефикасност на внедряваните комплексни системи за управление на опасните болнични отпадъци.

_______________
Форма за обследване на опасните болнични отпадъци (70 kb, формат PDF)

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg