Обеззаразяване на медицински отпадъци

MEDISTER® 60, 160 и 360 - Системи за комплексно управление, контрол и обезвреждане на опасни болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване

Meteka®MEDISTER е система, разработена от австрийската фирма МЕТЕКА GmbH. Тя представлява цялостна концепция за управление и контрол на опасни болнични отпадъци. Осигурява тяхното разделно събиране и обеззаразяване на място, като прилага енерго-спестяващ и екологично чист метод за термична обработка чрез високо-честотни вълни.

Специализираните контейнери служат за разделно и безконтактно събиране и транспортиране на отпадъците в района на болницата. Процесът на обеззаразяване, е ефективен както за твърди, така и за течни отпадъци и се извършва в самите контейнери. Тяхното обеззаразяване заедно със съдовете за събиране, елиминира риска за персонала и необходимостта от прилагане на химически средства за дезинфекция на контейнерите.

С въвеждането на системата в болницата се постига максимална хигиена и безопасност при събиране и транспортиране на отпадъците, намаляване на риска от възникване на инфекциозни заболявания у персонала и редуциране честотата на вътре-болничните инфекции. Обработка на отпадъците става на мястото на тяхното генериране (in-situ).  Предотвратяват се рисковете, свързани с транспортиране на опасните отпадъци извън територията на болницата, а обработените отпадъци се управляват като ТБО.

Апаратурата осигурява автоматизирана система за контрол на процеса на дезинфекция/стерилизация  включваща: постоянен мониторинг на температурата във вътрешността на пробата; регистрация на всяка постъпваща партида и автоматично издаване на индивидуален протокол, съхранение на данните за обработения отпадък (тегло, дата, час, температурна крива и др.) и отпечатване на самозалепващ етикет (стикер) върху всяка партида с данни за извършената дезинфекция.

Експлоатационните разходи са ниски, а икономическата ефективност е висока. При оптимално натоварване разходите за обработка на опасен болничен отпадък могат да бъдат редуцирани до 80% в сравнение с конвенционалните методи. Всичко това осигурява автономност на здравните заведения при решаване на проблемите по управлението на болничните отпадъци.

Системата MEDISTER e сертифицирана е в пълно съответствие с европейските норми и изисквания за обезвреждане на опасен болничен отпадък. В Европа над 160 различни нейни модификации работят в болници, клинични и диализни центрове, научни институти, лаборатории, частни практики и други.

Вижте различните модели апарати - MS-60, MS-160 и MS-360

Medister 60 Medister 160 Medister 360

_______________
Описание на системата Meteka (154 kb, формат PDF)
Брошура за Meteka системи (1 649kb, формат PDF)
Medister 160 - представяне (101 kb, формат PDF)
Презентация (8.61 МВ, формат pps)

Bookmark this on Google Bookmarks
Share on LinkedIn
Post to Twitter
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Share on reddit
Bookmark this on Digg